Guru Bramha.. Guru Vishnu.. Guru Devo Maheswaraha.. Guru Sakshat parabramha.. Thasmaisree Guruve namaha
Om kanchi vasaya vidhmahe saantharopaya deemahi tannas chandrasekarendra projodayathu..