Guru Bramha.. Guru Vishnu.. Guru Devo Maheswaraha.. Guru Sakshat parabramha.. Thasmaisree Guruve namaha
Om kanchi vasaya vidhmahe saantharopaya deemahi tannas chandrasekarendra projodayathu..
 • IssueDate 17.12.2016

  Click here

 • IssueDate 21.8.2016

  Click here

 • IssueDate 30.10.2016

  Click here

 • IssueDate 17.04.2017

  Click here