Tamil English
Guru Bramha.. Guru Vishnu.. Guru Devo Maheswaraha.. Guru Sakshat parabramha.. Thasmaisree Guruve namahaP.Swaminathan
New No:7, Peter Street ,
East Tambaram,
Chennai - 600 059.  +91 98401 42031
swami1964@gmail.com
facebook.com/swami1964

Om kanchi vasaya vidhmahe saantharopaya deemahi tannas chandrasekarendra projodayathu..