by VideoLightBox.com v3.1
Guru Bramha.. Guru Vishnu.. Guru Devo Maheswaraha.. Guru Sakshat parabramha.. Thasmaisree Guruve namaha
Om kanchi vasaya vidhmahe saantharopaya deemahi tannas chandrasekarendra projodayathu..